kapNus?
aSsesSOreM iN SiTu!!!

És un projecte creat per dos professionals inquiets
amb intencions de
provocar canvis reals


en qualsevol dels àmbits de l’Educació – relaCions inTerpersonAls

 

– siStemEs orGaniTzatius.

 

Kap?

assessorament no-convencional,

 

sortint totalment del clàssic [assessorament teòric-de-despatx] 

 

estem al costaT dels professionals, [Ens arramanguem] 

 

@cció x principi: BusQuem impleMentaR ResuLtATs.

 

 

NUS?????

desbloquegem situacions, ordenem sistemes, donant
eines a equips i a professionals, o
ferint <.’s> de vista, recursos,

 

estratègies,…

ajudem a desnusar aquells nusos que sovint impedeixen els canvis i/o TrAnS-foRmAcions.

 

 

< desnusats@gmail.com >