faMily kaPnus

 

>>PerQuè Ningú aBans ha
creGut en La nostRa força!

 

VoleM, com a ParEs i MaRes delS
fiLls qUe us CoNfiem,

 

uN canVi de paradIgma a
l’InstiTut!<<


KapNus  proMou  i  TReballa amB els NuSos
eNtre FamilY i CentRe

 

EstaBlim Nous VincLes

Xerrades, cursos, fires, visites artístiques dirigides als pares AmB els seus fills adolescents

 

DoneM forÇa a les FamíliEs perqUè deManin el CanVi,

 

i acOmpanYeM  aqUest, no deIXant-lOs en solItaRi, al
conTrari!!

 

< desnusats@gmail.com >